top of page

Kurumsal İletişim


Kurumsal İletişimin Tanımı Nedir?

Tanım olarak kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin bütünleşmiş bir şekilde yönetilmesi anlamına gelir. Bir yönetim işlevi olarak değerlendirdiğimizde kurumsal iletişimin denetiminden ve koordinasyonundan sorumlu temel alanlar medya ilişkileri, halkla ilişkiler, itibar yönetimi, iç ve dış iletişim gibi alanlardır.


Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumsal İletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturduğu iletişim çalışmalarının bir bütünüdür. Kurumun bağlı olduğu gruplarla ilişkileri gereği yürütmesi gereken yönetimsel araçlardan biri olarak görülebilir.


Değerlendirilen geri bildirimler, gerçekleşmeden önce tespit edilen krizler ve iletişim vasıtası ile kazanılan bir öngörü bir kurumun yönetimsel işlevlerini daha efektif hale getirecek olan bir vazgeçilmezdir. Kurumu etkileyebilecek problemler, kurumun ihtiyaçları ve kuruma karşı tepkiler hakkında aksiyon adımları alınabilmesidir.


Nasıl Uygulanır?

Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurum içinde ve dışında kurdukları ilişki düzenidir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzen doğrultusunda etkili bir iletişim politikası izlenmelidir.


Kurumsal iletişim bir çalışmanın verimli olarak sürebilmesi için, yöneticilerden çalışanlara, yatırımcılardan tedarikçilere ve hatta tüketicilere iletişimin etkili iyi bir çizgide kurulmuş olması gerekir. Kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli yere sahiptir.


Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Reklam ve imaj oluşturmada, değişim gerçekleştirmede, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasındaki bütünleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma süreçlerinde kurumsal iletişim etkili olur.


-Merve Nur Akın

bottom of page